Ο Όμιλος BOC

Ο Όμιλος BOC με την πρωτοποριακή τεχνολογία που διαθέτει σε εργαλεία ΙΤ διαχείρισης προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα νευραλγικών τομέων, όπως η Διαχείριση Στρατηγικής, Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Ι.Τ Διαχείριση. Ο όμιλος BOC δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και έχει παρουσία  στην Αυστρία (κεντρικά γραφεία), Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία, Ισπανία και Ελβετία.

Η σουίτα υπηρεσιών που παρέχει η BOC περιλαμβάνει το εργαλείο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ADONIS, το εργαλείο Διαχείρισης Στρατηγικής και Επιδόσεων ADOSCORE, το εργαλείο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ADOLOG και το εργαλείο Διαχείρισης ΙΤ Αρχιτεκτονικής και υπηρεσιών ADOIT. Οι υπηρεσίες της BOC απευθύνονται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και μας εμπιστεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1995.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το BOC Management Office είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα εργαλείων η οποία απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα εργαλεία της σουίτας συνδυάζουν την τεχνογνωσία και την πρακτική εμπειρία της BOC στους τομείς της Διαχείρισης Στρατηγικής, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι υψηλά καταρτισμένοι συνεργάτες της BOC παρέχουν ταυτόχρονα με την σουίτα εργαλείων και συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να είναι απόλυτα διασφαλισμένη η επιτυχημένη εφαρμογή των εργαλείων.

ADOscore

Στρατηγική & Διαχείριση Επίδοσης με το εργαλείο ADOscore
Το εργαλείο ADOscore υποστηρίζει τη μέτρηση και το δυναμικό έλεγχο της Επιχειρησιακής Επίδοσης. Από τη μία πλευρά μέθοδοι στρατηγικής όπως το Balanced Scorecard χρησιμοποιούνται για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής και συνεπούς επιχειρησιακής στρατηγικής και από την άλλη πλευρά χρησιμοποιούνται εργαλεία διαχείρισης επίδοσης τα οποία επικεντρώνονται στον έλεγχο υπαρχόντων ή προς υλοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Σαν πρώτο βήμα το εργαλείο ADOscore επιτυγχάνει τον πλήρη έλεγχο των επιχειρησιακών και πληροφοριακών διαδικασιών, δημιουργώντας συγκεκριμένα σενάρια όπως το Business Scorecarding.

Μεθοδολογία
Το εργαλείο ADOscore βασίζεται στη μεθοδολογία των βέλτιστων πρακτικών Διαχείρισης Στρατηγικής και Επίδοσης. Το εργαλείο ADOscore υποστηρίζει πλήρως μεθοδολογίες όπως το Balanced Scorecard, αλλά και μεθοδολογίες όπως η Διαχείριση Διαδικασιών Επίδοσης (Process Performance Management) και Διαχείριση Έργων Επίδοσης (Project Performance Management). Ταυτόχρονα υποστηρίζεται ο συνδυασμός ποικίλων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων Διαχείρισης Στρατηγικής.


Σενάρια Εφαρμογής
Όλα τα σενάρια εφαρμογής του εργαλείου ADOscore προκύπτουν από την αξιολόγηση και τη διαχείριση της επίδοσης μίας επιχείρησης. Ως βάση, διαχωρίζουμε  τα προσανατολισμένα προς τη στρατηγική και προς την επίδοση σενάρια, πριν την περαιτέρω μελέτη τους.


Αναφορά & Έλεγχος
Μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας διαχείρισης που προσφέρει το εργαλείο ADOscore είναι δυνατή η σωστή απεικόνιση των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων ώστε να ενισχυθεί η σωστή λήψη αποφάσεων για την αποτελεσματική επίτευξη της στρατηγικής της επιχείρησης.

Πληροφορίες για το ADOSCORE

ADONIS

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με το εργαλείο ADONIS
Η αποστολή του εργαλείου ADONIS είναι η συνεχής και αποτελεσματική βελτίωση της απόδοσης  των επιχειρησιακών διαδικασιών με την επιτυχή οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης τους ώστε να είναι δυνατή η παροχή διάφανων και σωστών πληροφοριών για την αποτελεσματική λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης. Το εργαλείο ADONIS υποστηρίζει την επίτευξη ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού, της σωστής τεκμηρίωσης, της αποδοτικής αναδιοργάνωσης και την ταυτόχρονη μείωση του χρόνου και του κόστους που απαιτούνται για την σωστή και αποδοτική λειτουργία των επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησης.

 

Μέθοδος
Το εργαλείο ADONIS βασίζεται στο πλαίσιο της Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Συστημάτων (BPMS). Ο σχεδιασμός του εργαλείου ADONIS βασίζεται στις διαφορετικές φάσεις που αναγνωρίζονται μέσα από την σταθερή και μόνιμη επανεξέταση όλων των διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική βελτιστοποίηση τους.

 

Σενάρια Εφαρμογής
Το εργαλείο ADONIS σας παρέχει την τεχνογνωσία και την στήριξη που χρειάζεται η επιχείρηση σας για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων σας. Ταυτόχρονα μέσω της προσομοίωσης των διαφορετικών σεναρίων που σχετίζονται με την εφαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών σας δύνεται η επιλογή της βέλτιστης λύσης για την μεγιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών της επιχείρηση σας. Τα προσφερόμενα σενάρια του ADONIS μπορούν να απεικονίσουν και να προσομοιώσουν όλο το φάσμα των δυνατοτήτων της επιχείρηση σας για να αποκτήσετε μια επιτυχημένη και αποτελεσματική Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.

Πληροφορίες για το ADONIS

Community Edition

ADOlog

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με το εργαλείο ADOlog
Το εργαλείο ADOlog επιτυγχάνει διαφάνεια στην υπάρχουσα εφοδιαστική αλυσίδα και στις επικοινωνίες με τους συνεργάτες σας. Με το εργαλείο ADOlog μπορούν να σχεδιαστούν καινοτόμα, αποτελεσματικά και έξυπνα μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση  για την περαιτέρω βελτιστοποίηση ή την σωστή αξιολόγηση ανταγωνιστικών εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης. Ο σκοπός του εργαλείου ADOlog είναι η σωστή διαχείριση και η λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων για την σωστή λειτουργία και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης ώστε να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη κερδοφορία και η αποτελεσματική και γρήγορη επίδοση των στόχων. Ταυτόχρονα η χρήση του μοντέλου Supply Chain Operations Reference Model (SCOR)  απλοποιεί την επικοινωνία της επιχείρησης με τους συνεργάτες.

Μέθοδος
Το εργαλείο ADOlog χρησιμοποιεί την διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία SCOR. Με αυτό το τρόπο η ανάλυση μοντελοποίησης και η τεκμηρίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Το εργαλείο ADOlog μέσω της σωστής συλλογής και επεξεργασίας των υπαρχόντων πληροφοριών και εφοδιαστικών διαδικασιών προχωράει στην βελτιστοποίηση και των αποτελεσματική ανακατασκευή της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης.

Πληροφορίες για το ADOLOG

ADOit

Διαχείριση Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακών Συστημάτων (IT) και διαχείρισης Υπηρεσιών με το εργαλείο ADOit.
Το εργαλείο ADOit είναι προσανατολισμένο προς τις υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων (IT διαχείριση) της επιχείρησης και οι βασικοί του στόχοι είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων και η επιτυχής διαχείριση της πολυπλοκότητα τους. Το εργαλείο ADOit θα ενσωματώσει στην επιχείρηση σας την Επιχειρησιακή Διακυβέρνηση (IT Governance), την Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική Διοίκησης και την Διαχείριση Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής. Οι βέλτιστες πρακτικές, τα διεθνή πληροφοριακά (ΙΤ) πρότυπα και τα σωστά μοντέλα αναφοράς που προσφέρει το ADOit είναι η εγγύηση για την σωστή ενσωμάτωση των παραπάνω υπηρεσιών στην επιχείρηση σας.

Μέθοδος
Το εργαλείο ADOit είναι απόλυτα συμβατό με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές όπως DoDAF, TOGAF, COBI και ITIL.

 

Σενάρια εφαρμογής
Τα βασικά σενάρια εφαρμογής του εργαλείου ADOit είναι η επιχειρησιακή διακυβέρνηση (IT governance), η Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (IT) και η Διαχείριση Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής.

Πληροφορίες για το ADOit

Community Edition

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο όμιλος BOC μέσω της υψηλής τεχνογνωσίας που διαθέτει είναι σε θέση να κατανοεί τις εξατομικευμένες απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών του κάθε πελάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρησιμοποιώντας κορυφαίες πρακτικές και διαδικασίες που βασίζονται πάνω σε διεθνή πρότυπα και στην ολοκληρωμένη τεχνογνωσία μας είμαστε σε θέση να προτείνουμε πραγματικές λύσεις σε κάθε μας πελάτη. Για μας επιτυχία είναι όταν ο πελάτης μέσω των υπηρεσιών μας κατορθώνει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλους του πόρους της επιχείρησης του και βλέπει μέσω των υπηρεσιών μας την επιχείρηση του να αναπτύσσεται.

Οι κύριοι άξονες της BOC: Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Βελτίωση, Τροποποίηση, Κατάρτιση και Έλεγχος είναι οι οδηγοί για την ανάπτυξη της επιχείρηση σας.

Ευκαιρίες Καριέρας με τον όμιλο BOC

Ο όμιλος BOC είναι μια καινοτόμος και δυναμική εταιρεία στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στις ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης βασισμένες σε πληροφορικά συστήματα (ΙΤ). Η σουίτα εργαλείων BOC Management Office αποτελείται από τα προϊόντα ADONIS, ADOscore, ADOit και ADOlog εφαρμόζεται και αξιοποιείται από επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο όμιλος BOC με την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει στους κλάδους της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM), της Διαχείρισης Στρατηγικής, της Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακών συστημάτων (IT) και της Διαχείρισης Υπηρεσιών έχει κατορθώσει να εργάζεται σε μεγάλα διεθνή έργα και το πελατολόγιο του να το κοσμούν εταιρείες, όπως η Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank, Telefonica, Vodafone κ.α.

Ο όμιλος της BOC ιδρύθηκε σαν ένα "υποπροϊόν" ενός ερευνητικού κέντρου του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Για αυτό το λόγο, ο όμιλος BOC δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να διατηρείται μια αξιόλογη επαφή και επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό χώρο. Ο όμιλος BOC προσφέρει συναρπαστικούς και ενδιαφέροντες ρόλους στα πλαίσια μιας δυναμικής και καταξιωμένης εταιρείας σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Περιμένουμε με χαρά την αίτηση σας!

?

ερωτήσεις?

Nikoleta Kaminiari

T +30 222 1308676
Φ +30 222 1308676
K +30 694 8405360
E info@boc-gr.com